Перейти вгору

Гарантуєм охорону і безпеку обєктам

Ochrona fizyczna obiektów polega na stałej obecności naszych pracowników ochrony na terenie strzeżonego obiektu. Do ich zadań należy ciągłe czuwanie nad bezpieczeństwem mienia, znajdującego się na terenie ochranianego obiektu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa znajdujących się tam osób. Nasi pracownicy ochrony to ludzie dający gwarancję właściwego wykonania zadania, posiadający odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje do wykonywania tego rodzaju usług.


W ramach usługi ochrony zapewniamy:

·       umundurowanego pracownika, pełniącego służbę zgodnie z wewnętrznymi przepisami naszej firmy;

·       szkolenie pracowników, uwzględniające specyfikę i charakter obiektu, przed przystąpieniem do wykonywania w nim zadań;

·        zapoznanie się ze specyfiką występujących zagrożeń w danym obiekcie oraz z możliwościami przeciwdziałania im;

·        zapoznanie się z formą i doborem najskuteczniejszych form i technik interwencji w danym obiekcie.


Oferta na ochronę mienia obejmuje:

·       skuteczne przeciwdziałania wszelkim atakom, mogącym doprowadzić do uszkodzenia, zniszczenia, dewastacji oraz kradzieży;

·        obserwację i ochronę osób przebywających na danym terenie i w rejonie ochranianego obiektu;

·        niedopuszczenie do poruszania się po obiekcie osób niepożądanych i nie związanych z obsługą obiektu.


W przypadku zaistnienia niepożądanego wydarzenia nasi pracownicy zabezpieczą miejsce zdarzenia oraz podejmą wszelkie możliwe czynności, w celu zminimalizowania szkód oraz powiadomią odpowiednie służby ratownicze, a w przypadku zatrzymania sprawcy czynu przestępczego, przekażą go organom ścigania.


Wszyscy nasi pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz znajomości przepisów prawa, regulujących zasady pełnienia służby ochrony.