Перейти вгору

 

 


ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - RODO 

            W związku z wejściem w życie, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 24 maja 2018 roku poz. 1000), dochowując najwyższej staranności w zakresie wymogów prawnych, uprzejmie informujemy, iż:

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

RETOS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Ul. Obrońców Pokoju 29a,

36- 100 Kolbuszowa,

 

    Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych Klientów

            Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 - zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);

 - wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie osób i mienia, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);

 - marketingu bezpośredniego naszych usług lub produktów w czasie trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - czyli uzasadniony interes administratora);

 - tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - czyli uzasadniony interes administratora);

 - ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - czyli uzasadniony interes administratora);

 - weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę - Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;

 

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, oświadczenie o wyrażeniu zgody określa cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Państwa dane przekazujemy:

 - podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów;

 - firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne;

 - podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy - jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału np. przy montażu urządzeń, podjazdach interwencyjnych czy wysyłce korespondencji;

 - podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i produktów, lub organizacji akcji marketingowych;

 - podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, prowadzenie Biura Obsługi Klientów (call center), rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe.

 - innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu;

 - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywaniem korespondencji;

 - podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom) w związku z dokonywanymi płatnościami;

 - podmiotom nabywającym od nas wierzytelności w związku ze sprzedażą długów;

 - podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

 

 

Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy w przyszłości przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

 

Jakie macie Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Mogą Państwo złożyć do nas:

 - wniosek o:

            -sprostowanie nieprawidłowych danych;

            -usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

            -ograniczenie przetwarzania poprzez wstrzymanie operacji na danych przez określony czas albo nie usuwanie danych (we wniosku należy wskazać właściwy sposób ograniczenia przetwarzania);

            - dostęp do danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych;

            - przeniesienie danych (jeżeli zostało spełnione warunki zawarte w art. 20 ust. 1 RODO);

            - sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania):

            - jeżeli podstawą przetwarzania jest marketing bezpośredni naszych usług lub produktów, wówczas jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania danych w tym celu;

            - jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny, wówczas jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykażemy, (a) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź (b) ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

 

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.